გაზიარება
UNM UNM
ივანე პეტრიაშვილი

ივანე პეტრიაშვილი

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაიბადა:  20.05.1983

განათლება:

2000-2005 _ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის სამართლისმცოდნეობის სპეციალობა, წარჩინების დიპლომით; 

კვალიფიკაცია და აკადემიური ხარისხი: 

იურისტი, დიპლომირებული სპეციალისტი სამართლისმცოდნეობაში, გათანაბრებული მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან (საფუძველი: `უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-8 პუნქტი).

ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდები:

2013 _ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში;
2010 _ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;
2009 _ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში;
2009 _ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო, აღმასრულებლისა და კერძო აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდა;
2007 _ სსიპ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური სასწავლო კურსი, წარმატებით;
2007 _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში;
2006 _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით;
2005, 2009, 2010 _ სსიპ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდა;

პროფესიული გადამზადება/სემინარები/ტრენინგები:

2012 –  სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი, - სემინარი `სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე~;
2012 _ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, თავისუფალი უნივერსიტეტი, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (UშAID) ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, _ განგრძობადი იურიდიული განათლების პირველი ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში;
2012 _ UშAID-ის პროექტი `საუკეთესო მმართველობა საქართველოში~, საჯარო სამსახურის ბიურო, _ სემინარი ლოდერობასა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში; 
2011 _ ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისია საქართველოში _ სემინარი აღკვეთის ღონისძიებების, ევროკონვენციის მე-5 მუხლისა და ადვოკატთა პრეზენტაციის უნარ-ჩვევების შესახებ;
2011 _ ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი სემინარი, `მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და გამჭვირვალობის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვაში~;
2011 _ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარი საქართველოში, სემინარი `ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები~;
2011 _ სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტისა (UშAID) და ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ერთობლივი სემინარი - `საქმეთა ნაკადის მართვა და საქმისწარმოების დაჩქარება სასამართლოში~;
2010 _ ამერიკის იურისტთა ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობა, ტრეინინგი სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარებაში;
2010; 2011 _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა სასწავლო ცენტრი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კომპლექსური სასწავლო კურსი სისხლის სამართალსა და სისხლის სამართლის პროცესში;
2009 _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა სასწავლო ცენტრი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კომპლექსური სასწავლო კურსი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით;
2009 _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა სასწავლო ცენტრი, სემინარი ფინანსური სამართლისა და საგადასახადო დავების შესახებ;

სამუშაო გამოცდილება: 

2006 წლიდან დღემდე _ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი;
2005 წლიდან დღემდე _ საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების 
იურიდიული ფაკულტეტის მიწვეული ლექტორი;
2013 წლიდან დღემდე _ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2010 წლიდან 2013 წლამდე _ საქართველოს კონტროლის პალატა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი; 
2012 – სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, იურისტი;
2009-2010 _ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
2008-2009 _ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების კახეთის სამხარეო სამმართველოს უფროსი; 
2008 _ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის პირველი მოადგილე, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე;
2003-2008 (უწყვეტად) _ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია.

 

ივანე პეტრიაშვილი

ვიდეო ბლოგი