ენმ პარტიული სიის ფორმირების წესი

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ენმ პარტიული სია ეფუძნება ოთხ პრინციპს:განახლებაგანგრძობადობაწარმომადგენლობითობაგამჭვრივალობაგანახლება ენმ გუნდში ახალი სახეების წარმოჩენას გულისხმობს, რომლებსაც ერთის მხრივ მოაქვთ ახალი იდეები, ხოლო მეორეს მხრივ, თავისი კომპეტენციითა და პროფესიონალიზმით, ამდიდრებენ პარტიას;მიუხედავად ზეწოლისა და რეპრესიებისა, ენმ-ს გუნდმა შეინარჩუნა ერთობა და დაამტკიცა  პრინციპების მიმართ ერთგულება. ეს წარსულის კრიტიკულად გააზრებასთან ერთად, უზრუნველყოფს სახელმწიფოს განვითარებისა და მშენებლობის გამოცდილების განგრძობადობას სიაში;1.    ზოგადი დებულებები1.1.     აღნიშნული დოკუმენტი არეგულირებს 2016 წლის საპარალამენტო არჩევნებისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის ყოველი სამი ათეულის ფორმირების წესსა და პრინციპებს;1.2.     სიაში პიროვნებების მოხვედრის წყაროებია: ცენტრალური ოფისისა და პარტიის რეგიონალური გაერთიანებების ქვოტები;1.3.     ყოველი ოცდაათი კანდიდატიდან ცენტრალურ ოფისს ეთმობა თოთხმეტი, ხოლო რეგიონალურ გაერთიანებებს თექვსმეტი ადგილი;1.4.     ცენტრალური ოფისის ქვოტის კანდიდატები და მათი რიგითობა განისაზღვრება პარტიის სამდივნოს მიერ დადგენილი წესით, რომელსაც ამტკიცებს პარტიის პოლიტსაბჭო;1.5.     რეგიონალური გაერთიანებების ქვოტის კანდიდატები მტკიცდება შესაბამის რეგიონებში შემავალი პარტიული საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციების კონფერენციების მიერ. კონფერენციების ხმოსანთა ოდენობას და შერჩევის წესს, აგრეთვე, კანდიდატების წარდგენის, დამტკიცებისა და მიმდევრობის განსაზღვრის წესსა და პროცედურებს განსაზღვრავს პარტიის სამდივნო და ამტკიცებს პოლიტიკური საბჭო; 2.    სიაში ადგილების მიმდევრობა2.1.     სიაში ცენტრალური ოფისის და რეგიონალური გაერთიანებების წარმომადგნელები განთავსდებიან მიმდევრობით;2.2.     პირველ ათეულში პირველი ნომერი იქნება ცენტრალური ოფისის წარმომადგენელი, მეორე რეგიონების ქვოტის, მესამე ისევ ცენტრალური ოფისის, მეოთხე რეგიონალური ქვოტის და ა.შ. 10-ის ჩათვლით. მეორე ათეულში პირველი ადგილი დაეთმობა რეგიონის წარმომადგენელს, მეორე ცენტრალური ოფისის წარმომადგენელ და ა.შ. მონაცვლეობით შესაბამისი სუბიექტების ქვოტების ამოწურვამდე. (ცენტრალური ოფისი -14, რეგიონული გაერთიანებები - 16);2.3.    რეგიანულ გაერთიანებებს პარტიის სამდივნოსთან კონსულტაციის შედეგად, უფლება აქვთ გაცვალონ (დაუთმონ) ერთმანეთს ქვოტები.3.    რეგიონებს შორის ადგილების გადანაწილების პრინციპი3.1.    რეგიონებს შორის რანჟირებისთვის გამოყენებული იქნება სპეციალური კოეფიციენტი, რომელიც შედგება სამი კომპონენტის რეგიონის სიდიდე, რეგიონში შემავალი პარტიული ორგანიზაციების მიერ 2014 წლის თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებში პროპორციული სიით ნაჩვენები შედეგები და ამავე არჩევნებზე მერის/გამგებლის ნაწილში პირველ ტურში ნაჩვენები შედეგების ნამრავლისგან;3.2.     რეგიონის სიდიდის კოეფიციენტი გამოითვლება რეგიონში შემავალ საარჩევნო ოლქებში (2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემებით) ჯამის მიმართებით საქართველოს ამომრჩეველთა  (2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემებით) საერთო რაოდენობასთან. ამისათვის დგინდება ზოგადი საშუალო რეგიონული მაჩვენებელი - ერთიან ამომარჩეველთა სიაშია არსებული ამომრჩევლების რაოდენობის (3 429 748) რეგიონების რაოდენობაზე (11) გაყოფით). ამ წესით საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 311 795.  შემდეგ, კოეფიციენტის პირველი კომპონენტის დადგენის მიზნით, რეგიონის ამომრჩეველთა რაოდენობის ჯამი იყოფა ამ საშუალო მაჩვენებელზე. 3.3.     კოეფიციენტის მეორე კომპონენტი გამოითვლება რეგიონის პარტიული სიის შედეგების პროცენტული მაჩვენებლის ქვეყნის მაჩვენებელზე (22,42%) გაყოფით; 3.4.    მერის /გამგებლის არჩევნების კოეფიციენტის მესამე კომპონენტი გამოითვლება რეგიონის მერის/გამგებლის არჩევნების  პროცენტული მაჩვენებლის ქვეყნის მაჩვენებელზე (22,22 %) გაყოფით.                        (შენიშვნა იმ მუნიციპალურ ერთეულებში სადაც ენმ-ს არ ყავდა დასახელებული მერის/გამგებლის კანდიდატი, გათვალისწინებული იქნება ენმ-ს მიერ წინასწარ გაცხადებულად მხარდაჭერილი კანდიდატის შედეგი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ენმ-ს მიერ პროპორციულ არჩევნებში ნაჩვენები შედეგი);3.5.     პარტიული სიის პირველ სამ ათეულში რეგიონებისთვის გამოყოფილ ქვოტის (16 კანდიდატი) გადანაწილებაში მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონები, რომელთა კოეფიციენტი აღემატება 0,50; ამ კრიტერიუმით შერჩეული ბოლო რეგიონის მაჩვენებელი მიჩნეული იქნება ერთი ადგილის შესაბამის შედეგად; დანარჩენი რეგიონებისთვის კუთვლინი ადგილების დათვლა მოხდება მათი კოეფიციენტის ბოლო რეგიონის კოეფიციენტზე გაყოფით; 3.6.     იმ შემთხვევაში თუ ამ წესით  გადანაწილებული ადგილების რაოდენობა აღემატება თექვსმეტს, ადგილები რიგ-რიგობით ჩამოაკლდება მაღალი მაჩვენებლის მქონე რეგიონებს თექვსმეტამდე;3.7.     იმ შემთხვევაში თუ ამ წესით დათვლით გადანაწილებული ადგილების რაოდენობა ნაკლებია თექვსმეტზე, ადგილების შევსება მოხდება რიგ-რიგობით დაბალი მაჩვენებლის მქონე რეგიონებისთვის თექვსმეტამდე3.8.    ენმ პარტიული სიის მეოთხე ათეული იხსნება იმრეგიონების წარმომადგენლებით,  რომლებიც არ იყვნენ წარმოდგენილი პირველ სამათეულში და რომელთა კოეფიციენტიც აღემატება 0.3 სიდიდის მიხედვით; 3.9.    მეხუთე ათეული იხსნება იმ რეგიონების წარმომადგენლებით, რომლებიც არ იყვნენ წარმოდგენილი პირველ ოთხათეულში და რომელთა კოეფიციენტიც აღემატება 0.1 სიდიდის მიხედვით; 3.10.    მეექვსე ათეუილი იხსნება დარჩენილი რეგიონების წარმომადგენლებით;3.11.    ათეულები შეივსება ცენტრალური ოფისის და რეგიონების წარმომადგენლებით მორიგეობით.  პირველი დასახელდება ცენტრალური ოფისი, მეორე რეგიონის წარმომადგენლობა. ასე გაგრძელდება 42-ეადგილის ჩათვლით, რის შემდეგაც 43-60 aდგილს დაიკავებენ რეგიონალური გაერთიანებების წარმომადგენლები. 3.12.    პარტიული სია 61-90 ფორმირდება იგივე პრინციპებით როგორითაც ფორმირდება 31-60-მდე. 

საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები სომეხ დეპუტატთა ჯგუფს შეხვდნენ

საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები გიგი წერეთელი, მიხეილ მაჭავარიანი, ლევან თარხნიშვილი, სამველ პეტროსიანი და თინა ბოკუჩავა, საქართველოს პარლამენტში სომხეთის პარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფს შეხვდნენ.შეხევდრაზე  საქართველოსა და სომხეთს შორის ურთიერთობები განიხილეს, ისაუბრეს არსებულ პროექტებსა და პოლიტიკური თანამშრომლობის ასპექტებზე. საუბარი შეეხო ყარაბაღში მიმდინარე პროცესებს და აღინიშნა, რომ ერთადერთი გზა პრობლემების მოსაგვარებლად მშვიდობიანი გზაა. ასევე, ისაუბრეს საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და მიმდინარე მცოცავ ანექსიაზე.ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ინტენსიური ეკონომიკური თანამშრმლობა აუცლებელია, რათა ქვეყნებმა დამოუკიდებელი განვითარება შეძლონ.შეხვედრის მონაწილეების თქმით, აუცილებელია პარლამენტებსა თუ ცალკეულ სადეპუტატო ჯგუფებს შორის უფრო აქტიური თანამშრლობა. 

ბიძინა ივანიშვილის უკანონო სქემების მიმოხილვა

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებმა ლევან თარხნიშვილმა და გივი თარგამაძემ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს ის დაპირებები, რაც ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა მთავრობამ წინასაარჩევნოდ გასცეს, თუმცა რეალურად არც ერთი მათგანი არ შესრულდა. მეტიც, ქვეყანის მდგომარეობა დამძიმდა."წინასაარჩევნო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება პირდებოდა საქართველოს მოსახლეობას, რომ მათი მართველობა ქვეყანას წინსვლას, ხოლო მოსახლეობას კეთილდღეობას მოუტანდა. რეალობა კი დაგვეთანხმებით სულ სხვა - მესამე წელიწადია ზედიზედ ვერ სრულდება ბიუჯეტი, შემცირდა სამუშაო ადგილები, შემცირდა თითოეული ოჯახის შემოსავალი, გაჩერდა ეკონომიკა და ბოლოს ლარის კურსმა სარეკორდოდ დაბალ ნიშნულს მიაღწია.ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობამ დიდი ზარზეიმით ამცნო საქართველოს თავისიახალიინიციატივების შესახებ, რომელთა აზრი საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვა, ეკონომიკის ამუშავება და შედეგად საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. რეალურად კი, ამ ყოველივეთი მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა უახლოესმა გარემოცვამ იხეირა.ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ წარმოვადგინეთ ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის უკანონო ინტერესები, რომლებმაც შეიწირა საყდრისის ისტორიული ძეგლი, გააკოტრა ბათუმის პორტი. გავიხსენოთ ასევე პანორამა თბილისი პროექტი, ბატონი ივანიშვილის მიერ თავისი ახლო ნათესავის უჩა მამაცაშვილისთვის უფასოდ გადაცემული სახელმწიფო ქონება და გაცემული იაფი სესხები, ასევე საკუთარი თავისთვის შექმნილი გლდანის ეკონომიკური ზონა, რომელიც აძლევს საშუალებას ბიძნა ივანიშვილს შეუქმნას სასათბურე პირობები საკუთარ ბიზნესს.4 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილთან აფილირებულმა ფირმებმა სახელმწიფოსგან ერთ პირთან მოლაპარაკებისა თუ ტენდერების გზით მიიღო 10 მილიონზე მეტი ლარი, ხოლო ქართუ ბანკის შემოსავალი კი გაიზარდა 17-ჯერ. რამოდენიმე ხნის წინ ბიძინა ივანიშვილის გვარმა გაიჟღერა პანამა ფეიფარის სკანდალში, სადაც დასახელებული იყო ოფშერულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანია, რომლის დახმარებითაც ბატონი ბიძინა გადასახადებს უმალავდა საფრანგეთის მთავრობას. ორი დღის წინ აშშ კონგრესმენმა სტივ რასელმა ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ დააკავშირა იარაღის ვაჭრობასთან, ფულის გათეთრებასა და უკანანო მაქინაციებთან და მოუწოდა  აშშ-სფინანსთასამინისტროსდადასავლურბანკებს, გაყინონივანიშვილისანგარიშებიდღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ბიძინა ივანიშვილის უკანონო საქმიანობის სქემას, როგორც ვხედავთ ფირმების უმეტესი ნაწილი რეგისტრირებულია ოფშორულ ზონებში და შესაბამისად არ იხდიან გადასახადებს საქართველოში. მეორე მხრივ სწორედ ეს კომპანიები არიან საქართველოში რეგისტრირებული ფირმების დამფუძნებლები და შესაბამისად ფირმებიდან მიღებული დივიდენტები ისევ ოფშერულ ზონებში მიედინება. ამ ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი ნათესავი - დის შვილი კახა კობიაშვილი (მამა - გივი კობიაშვილია, დედა -მერი ივანიშვილი) უწევს კოორდინაციას. ბატონი კახა არ წარმოადგენს საჯარო პირს და შესაბამისად მისი დეკლარაცია არ არის საჯარო და ხელმისაწვდომი. სწორედ ამ პიროვნებისა და ფირმების მეშვეობით ახდენს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოსახლოების და სახელმწიფო ქონებისა და სახსრების მითვისებას, ასევე ფულის გათეთრებას.ამ ყოველივეს საქართველოს მოსახლეობა და ჩვენ ყველანი ერთად წერტილს დავისვავთ 2016 წლის ოქტომბერში, როცა არჩევნების გზით ჩამოვაშორებთ ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას ხელისუფლებას და დავბრუნებთ საქართველოს განვითარების გზაზე." 

სერგეენკოს ტყუილი - ჯანდაცვის სამინისტრო მარტოხელა პენსიონერთათვის საარსებო შემწეობის მოხსნას აგრძელებს

"ჯანდაცვის მინისტრის, დავით სერგეენკოს საჯარო დაპირება - საარსებო შემწეობა ყველა პენსიონერ საღუდგებოდა, რომელსაც დახმარება მისი არასწორი პოლიტიკის გამო მოეხსნა, ისევე განუხორციელებელი დარჩა, მსგავსად ბიძინა ივანიშვილის ყველა დაპირებისა" - აღნიშნულის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა.მისიე თქმით, მიმდინარე წლის 20 აპრილს, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე სერგეენკომ იცრუა, როდესაც განაცხადა, რომ პრობლემა გამოსწორდა."ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტრომ საარსებო შემწეობა მოუხსნა 30,000 პენსიონერს, რომელთაგან ნახევარზე მეტი მარტოხელაა და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. 70 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეების რიცხვი, რომელიც საარსებო შემწეობას იღებს, 515-ით შემცირდა მას შემდეგ, რაც 2015 წლის ზაფხულში დავით სერგეენკომ პენსიონერებისათვის საარსებო შემწეობის აღდგენის პირობა დადო.ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო სულ უფრო მეტი და მეტი ოჯახი ვარდება უკიდურეს სიღარიბეში, როდესაც გაძვირებულია სურსათი და წამალი ანუ პენსიონერების ძირითადი მოხმარების პროდუქტი.ყოველივე ზემოთქმული კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნის სამართლიანობას, რომ პენსია 50 ლარით უნდა გაიზარდოს."

კვირიკაშვილი საყოველთაო ჯანდაცვაში შექმნილ პრობლემებს აღიარებს

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივან ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, პრემიერი პარტიის მიდგომას ჯანდაცვის თემებზე დაეთანხმა, როცა ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს აღიარა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ფინანსური პრობლემები აქვს."გასულ კვირაში პრემიერმა კვირკაშვილმა აღიარა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ფინანსური პრობლემები აქვს და იგი ცვლილებას საჭიროებს. იგი დაეთანხმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიდგომას, რაც გულისხმობს: ჯანდაცვაზე გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხები ისე გადანაწილდეს, რომ იმმ ოქალაქეებს, რომლებსაც უფრო მეტად სჭირდებათ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება, მიიღონ ჯანდაცვის უფრო სრულყოფილი პაკეტი.კვირიკაშვილი ასევე ეთანხმება ნაციონალური მოძრაობის მიდგომას, რომ მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებმა თავად შეიძინონ ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტები. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ასეთი პირების მონაწილეობა ფულს სწორედ გაჭირვებულ ადამიანებს აკლებს, რაც დაადასტურა კიდეც საერთასორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა.აღსანიშნავია, რომ 2006 წლიდან იმ პირთა რიცხვი, რომელსაც თავად შეეძლო ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტების შეძენა, ეკონომიკურ აღმავლობასთან და დასაქმებულთა რიცხვის მატებასთან ერთად, სულ უფრო იზრდებოდა.2012 წლიდან, ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში, ეკონომიკურ სტაგნაციას და სოციალური ფონის გაუარესებას მოჰყვა ის, რომ მათაც კი, ვინც თავად ახერხებდა ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტების შეძენას, საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართვა მოუწია. შესაბამისად, სახელმწიფოს სულ უფრო მეტად გაუჭირდა, ფული მიზნობრივად ყველაზე ღარიბ ადამიანებზე მიმართოს.როგორც ეკონომიკის მინისტრი, სწორედ კვირიკაშვილი იყო ბიძინა ივანიშვილის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი გამტარებელი. სავალალო შედეგებს დღეს იგი თავადაც აღიარებს, თუმცა რაიმეს შეცვლა და გამოსწორება მას არ შეუძლია.შეგახსენებთ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მიზნობრივი დახმარების პროგრამად გარდაქმნის აუცილებლობაზე მან 4 თვის წინ პარლამენტში გამოსვლისასაც ისაუბრა. სამწუხაროდ, კონკრეტული ქმედება მის საუბარს არ მოჰყოლია ისევე, როგორც ვერცერთი კონკრეტული ნაბიჯი ვერც ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით გადადგა.შექმნილ მდგომარეობაში გამოსავალი 2016 წლის ოქტომბერში ბიძინა ივანიშვილის "ქართული ოცნების" გადარჩევა და ეფექტური მთავრობის ჩამოყალიბებაა, რომელიც მოქალაქეებისათვის საჭირო ცვლილებებს განახორციელებს."

ენმ მთელს საქართველოში